دریافت نوبت

جهت دریافت وقت به پلتفرم های زیر مراجعه نمایید

شما میتوانید با انتخاب هر کدام از وبسایت های زیر نوبت خود را دریافت نمایید

پذیرش۲۴

دکتر دکتر

دکترنکست

نوبت دات ای آر