دکتر ملیح ناز شریعتی

بیش از ۱۱ سال تجربه در حوزه تخصصی قلب و عروق

 تجربه تخصص آرامش

 این ترکیب  رضایت مراجعه کنندگان را رقم زده است

۱۰+شهر تجربه فعالیت
۱۱سال سابقه تخصصی
۹۹+بیماران رضایتمند

ارتباط خوب

۸۰

سازمانی و اداری

٨٠

دانش پزشکی

٩۵

خدمات مشتری

٨۶

نظر بیماران و مراجعه کنندگان

هدف ما سلامت و تندرستی کامل شماست